Banco Palmas (Brasil)

Al 1997, l’associació de Veïns de la zona de Palmeiras, un barri de barraques amb 30.000 habitants, dels quals la majoria es troba sense feina i amb ingressos familiars inferiors a dos salaris mínims, va crear un Banc Popular que garantia l’accés de les famílies a crèdits a un baix interès sense tenir que donar informació al inscriure’s, donar fe dels seus ingressos o tenir un aval.

El crèdit es concedeix per l’establiment o ampliació de petits negocis, com per exemple: petits tallers tèxtils, llocs de llaminadures, carros de gelats, llocs de menjar en mercats locals, etc. Al mateix temps, el Banc va crear la seva pròpia targeta de crèdit (la targeta Palma) utilitzable en las botigues de la zona, assegurant-se així que les famílies consumeixin els productes i utilitzin els serveis locals. A més a més d’ajudar a les famílies amb les seves necessitats més immediates, la targeta de crèdit garanteix el comerç intern, augmentant la circulació de capital, generant ocupació i fomentant el creixement econòmic de la comunitat. El Banc ofereix també microcrèdits per la restauració d’habitatges. Els materials de construcció es compren als venedors de la zona.

El Banco Palmas fomenta l’estalvi de les famílies pobres en permetre’ls ingressar petites quantitats de diners (US $ 1, 2, 3 …). Com més hagi estalviat la família, majors seran les seves possibilitats d’obtenir crèdit al banc. El valor dels microcrèdits varia entre 10 i 300 reals. El Banco Palmas ja ha realitzat nombrosos mini-préstecs per a activitats productives i altres per a la remodelació d’habitatges, mentre que un número important de famílies disposen ja de la targeta Palma. Durant els tres primers mesos de l’experiment les vendes dels comerços locals va augmentar en un 10%, generant de manera directa 20 nous llocs de treball.

Tots els préstecs del Banco Palmas es concedeixen a un interès que varia entre el 0 i el 2% segons el tipus de crèdit. Això és suficient per mantenir l’estructura administrativa del banc. Los recursos humans són costejats per la municipalitat. Els costos operatius es redueixen en gran mesura gràcies a que l’administració es realitza a la mateixa Associació. Podem dir que el programa és autosuficient, ja que els diners dels préstecs segueix una política de rotacions.

Més informació a www.bancopalmas.org