Els bancs ètics

Un banc ètic és simplement un banc que aplica en la seva activitat els principis ètics recollits en el punt anterior.

Però és un banc, per tant ha de ser capaç d’assegurar el retorn dels seus fons als dipositants i ha de poder garantir la seva pròpia continuïtat.

Un banc ètic té un doble objectiu:

  • Finançar activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu
  • Ser viable econòmicament: obtenir beneficis.

La banca ètica cerca el benefici a nivell econòmic i a nivell social.

Un banc ètic situa aquests dos objectius al mateix nivell i es defineix per considerar-los no només compatibles sinó necessàriament complementaris. Per un banc ètic, obtenir beneficis és indispensable però no suficient; cal també que els beneficis es generin respectant una sèrie de criteris ètics bàsics i finançant activitats amb un impacte social positiu.

Es podria dir que, per un banc ètic, el benefici és una eina, no un fi. Una eina per tal de poder seguir desenvolupant la seva activitat operativa i ser sostenibles en el temps.

Si un banc ètic deixés de vetllar pel segon objectiu, obtenir beneficis, acabaria desapareixent o deixaria de ser un banc. Si s’oblidés de vetllar pel primer, seria tan sols un banc.