Les finances ètiques, l’engranatge de les economies transformadores -FSMET 2020

 

El Fòrum Social Mundial d’Economies Transformadores (FSMET, #FSMET2020), que va tenir lloc de manera virtual del 25 al 29 de juny va servir per “acostar moviments socials i iniciatives que comparteixen la voluntat de posar al centre de l’economia a les persones i el medi ambient, i que lluitin per caminar cap a societats resilients i col·laboratives que construeixin i reforcin aliances i accions estratègiques a força de treballar conjuntament”. Les finances ètiques també van estar molt presents en diferents espais, activitats i trobades de debat.

Es van dur a terme diverses activitats autoorganizadas i es va donar continuïtat a l’espai de confluència de les finances ètiques en el procés FSMET a través d’una trobada de diàleg que va comptar amb la participació de 35 organitzacions i xarxes d’àmbit nacional i internacional així com la presentació de les conclusions del diàleg i a l’acte de tancament del FSMET virtual.

Finances ètiques per a temps de pandèmia i crisi ecològica
En aquesta taula rodona es va abordar, amb casos concrets, l’important paper que juguen les finances ètiques a l’hora de fomentar una sortida a la crisi de la COVID que impulsi una transició ecològica socialment justa.

A la taula hi van participar:

Peru Sasia, vicepresident de Fiare i president de la Federació Europea de Bancs Ètics i Alternatius.
Núria Albet, vocal del Consell Rector de Som Energia.
Mario Sánchez-Herrero, director d’ Ecooo.
La taula va estar moderada per Mariana Vilnitzky, redactora d’Alternatives Econòmiques.

Diàleg des de les finances ètiques i solidàries per a la construcció cap a un Pacte per les Economies Transformadores
Durant els dies del FSMET es va donar continuïtat a l’espai de confluència de les finances ètiques en el procés a través d’una trobada de Diàleg des de les finances ètiques i solidàries per a la construcció cap a un Pacte per les Economies Transformadores.

La trobada es va fer el 26 de juny i va comptar amb la participació de 35 organitzacions i xarxes d’àmbit nacional i internacional que van debatre sobre les finances ètiques i solidàries com engranatge de les economies transformadores

La moderació va ser duta a terme per Nina González Fdez-Argüelles coordinadora de FETS i per Jordi Ibáñez director de la Fundació Finances Ètiques. En el primer bloc d’anàlisi del context es va convidar a participar a lder Villegas, president INAISE, Peru Sasia, vicepresident de Fiare i de FEBEA, Alfons Bolado, representant de la Mesa de Finances Ètiques de REAS Xarxa de Xarxes (Espanya), Annika Cayrol, Coordinadora de serveis de la Xarxa FINANCITÉ (Bèlgica) i Sarah Perrier, responsable del segell FINANSOL (França).

Després d’aquest primer bloc d’anàlisi es va passar al de propostes per a abordar com les finances ètiques i solidàries poden contribuir a la transformació de les relacions i els fluxos del poder, del coneixement, de les relacions econòmiques i financeres, i de la naturalesa. És a dir, a les 4 dimensions de transformació plantejades en el marc del FSMET.

Reflexions entorn de l’actual model d’educació econòmica i alternatives proposades des de les finances ètiques i solidàries
La trobada, que es va celebrar el 29 de juny, va ser un espai de reflexió sobre el model d’educació econòmica actual on compartir les alternatives per a una educació econòmica crítica i plural des de les finances ètiques i solidàries. S’hi va covidar al conjunt de persones i organitzacions interessades a impulsar una educació econòmica transformadora, des d’entitats educatives, professorat, organitzacions juvenils fins a entitats de les finances ètiques i l’economia solidària. Va ser organitzat per les organitzacions impulsores de la RedEFES – Xarxa per una Educació en les Finances Ètiques i Solidàries– FETS – Finançament Ètic i Solidari, Fundació Finances Ètiques, Oikocredit Catalunya i Finantzaz Haratago, i en col·laboració amb la Campanya per un Currículum Global ECOSOL, REES Euskadi i Edualter.

La trobada va ser una oportunitat per reflexionar i debatre sobre l’educació econòmica actual, sobre els enfocaments i les metodologies predominants a les aules. En la segona part es van plantejar les alternatives per a una educació econòmica crítica i plural visibilitzant i compartint experiències i recursos per impulsar l’educació en finances ètiques.

En la trobada van participar més de 50 persones, entre altres, entitats educatives, professorat, organitzacions juvenils fins a entitats de les finances ètiques i l’economia solidària.

Activisme accionarial

A l’espai “Activisme Accionarial. El seu malson”, es van compartir accions i campanyes realitzades amb aquest enfocament per 12 col·lectius molt variats: des de la xarxa Shareholders for Change, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Aliança Mar Blava, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la Fundació Finances Ètiques,… que han intervingut a les Juntes dpreses de diversos camps d’activitat (Endesa, Indra, Inditex, Repsol), però totes amb mètodes que promouen les desigualtats, la guerra i la crisi climàtica.

Acte de clausura del FSMET Virtual 2020
A l’acte de clausura del FSMET virtual d’aquesta edició es van exposar les principals idees força treballades durant la trobada de la confluència:

“En primer lloc, les finances ètiques i solidàries volem constituir-nos com l’engranatge necessari per a les economies transformadores. Per això hem d’augmentar la nostra articulació tant interna (a través de la creació de productes consorciats i la innovació en la intermediació financera, préstecs participatius, préstecs llavor, micromecenatge, microcrèdits, etc.) com a externa, és a dir, entre l’àmbit de les finances solidàries i les economies transformadores, per a avançar en un procés de construcció col·lectiva d’un sistema de finançament integral i democràtic. Entenem que el nostre paper ha d’anar més enllà del finançament i tenir una dimensió política per a ser aquest engranatge que dóna suport, acompanya, difon i per descomptat també finança projectes amb una visió global.

En aquest sentit, la convocatòria per a iniciatives de “Acceptem el Repte” presentada ahir en aquest Fòrum és una oportunitat per a reforçar l’aliança entre iniciatives econòmiques transformadores i les finances ètiques i solidàries. En segon lloc, des de la confluència de les finances ètiques i solidàries pensem que hem de treballar per a transformar el poder amb estratègies pròpies en aliança amb les altres economies transformadores i moviments, per a fer front conjuntament a la violació sistemàtica dels DDHH i ambientals de les grans corporacions i a la creixent apropiació per part dels bancs hegemònics de conceptes com el de la sostenibilitat ambiental i social, pràctica coneguda com greenwashing i socialwashing. Per això, ens hem proposat accions com la de l’accionariat crític així com incidir políticament per a promoure una legislació nacional i internacional que afavoreixi l’extensió de les finances ètiques i solidàries”

Pròxims passos
I com encara  queda molt per continuar construint, ja hi ha prevista una segona edició deL FSMET per a octubre de 2020, trobada que pretén coincidir amb la celebració de la FESC (Fira d’Economia Solidària de Catalunya) que en els últims anys ha congregat a Barcelona a unes 15.000 persones atretes per les propostes de consum responsable de l’economia solidària. Per a donar suport a aquests nous treballs continuarà activa l’eina virtual, on es podrà seguir el procés i ser part activa d’aquest.

 

_________________________________________________________

El Foro Social Mundial de Economías Transformadoras (FSMET, #FSMET2020), que tuvo lugar de forma virtual del 25 al 29 de junio sirvió para “acercar movimientos sociales e iniciativas que comparten la voluntad de poner en el centro de la economía a las personas y el medio ambiente, y que luchen por caminar hacia sociedades resilientes y colaborativas que construyan y refuercen alianzas y acciones estratégicas a base de trabajar conjuntamente”. Las finanzas éticas también estuvieron muy presentes en diferentes espacios, actividades y encuentros de debate.
cartel fsmet finanzas eticas
Se llevaron a cabo diversas actividades autoorganizadas y se dio continuidad al espacio de confluencia de las finanzas éticas en el proceso FSMET a través de un encuentro de diálogo que contó con la participación de 35 organizaciones y redes de ámbito nacional e internacional así como la presentación de las conclusiones del diálogo en los espacios intermovimientos y en el acto de cierre del FSMET virtual.

Finanzas éticas para tiempos de pandemia y crisis ecológica

En esta mesa redonda se abordó, con casos concretos, el importante papel que juegan las finanzas éticas a la hora de fomentar una salida a la crisis del COVID que, a su vez, impulse una transición ecológica socialmente justa.
En la mesa participaron:

Diálogo desde las finanzas éticas y solidarias para la construcción hacia un Pacto por las Economías Transformadoras

Durante los días del FSMET se dio continuidad al espacio de confluencia de las finanzas éticas en el proceso a través de un encuentro de Diálogo desde las finanzas éticas y solidarias para la construcción hacia un Pacto por las Economías Transformadoras.

El encuentro tuvo lugar el 26 de junio y contó con la participación de 35 organizaciones y redes de ámbito nacional e internacional que debatieron sobre las finanzas éticas y solidarias como engranaje de las economías transformadoras

La moderación fue llevada a cabo por Nina González Fdez-Argüelles coordinadora de FETS y por Jordi Ibáñez director de la Fundación Finanzas Éticas. En el primer bloque de análisis del contexto se invitó a participar a lder Villegas, presidente INAISE, Peru Sasia, vicepresidente de Fiare y de FEBEA, Alfons Bolado, representante de la Mesa de Finanzas Éticas de REAS Red de Redes (España), Annika Clayrol, Coordinadora de servicios de la Red FINANCITÉ (Bélgica) y Sarah Perrier, responsable del sello FINANSOL (Francia).

Después de este primer bloque de análisis se pasó al de propuestas para abordar cómo las finanzas éticas y solidarias pueden contribuir a la transformación de las relaciones y los flujos del poder, del conocimiento, de las relaciones económico-financieras, y de la naturaleza. Es decir, a las 4 dimensiones de transformación planteadas en el marco del FSMET.

Reflexiones en torno al actual modelo de educación económica y alternativas propuestas desde las finanzas éticas y solidarias

El encuentro que tuvo lugar el 29 de junio fue un espacio de reflexión sobre el modelo de educación económica actual donde compartir las alternativas para una educación económica crítica y plural desde las finanzas éticas y solidarias.Invitamos al conjunto de personas y organizaciones interesadas en impulsar una educación económica transformadora, desde entidades educativas, profesorado, organizaciones juveniles hasta entidades de las finanzas éticas y la economía solidaria. Fue organizado por las organizaciones impulsoras de la RedEFES – Red por una Educación en las Finanzas Éticas y SolidariasFETS – Finançament Ètic i Solidari, Fundación Finanzas Éticas, Oikocredit Catalunya y Finantzaz Haratago, y en colaboración de la Campaña por un Currículum Global ECOSOL, REAS Euskadi y Edualter.

El encuentro fue una oportunidad para reflexionar y debatir sobre la educación económica actual, sobre los enfoques y las metodologías predominantes en las aulas. En la segunda parte se plantearon las alternativas para una educación económica crítica y plural visibilizando y compartiendo experiencias y recursos para impulsar la educación en finanzas éticas.

En el encuentro participaron más de 50 personas, entre otros, entidades educativas, profesorado, organizaciones juveniles hasta entidades de las finanzas éticas y la economía solidaria.

Activismo accionarial

En el espacio “Activismo Accionarial. Su pesadilla”, se compartieron acciones y campañas realizadas con este enfoque por 12 colectivos muy variados: desde la red Shareholders for Change, la Alianza contra la Pobreza EnergéticaAlianza Mar Blava, el Centre Delàs de Estudios por la Paz, la Fundación Finanzas Éticas,… que han intervenido en las Juntas de empresas de diversos campos de actividad (Endesa, Indra, Inditex, Repsol), pero todas con métodos que promueven las desigualdades, la guerra y la crisis climática.

activismo

 

Acto de clausura del FSMET Virtual 2020

En el acto de clausura del FSMET virtual de esta edición se expusieron las principales ideas fuerza trabajadas durante el encuentro de la confluencia:

“En primer lugar, las finanzas éticas y solidarias queremos constituirnos como el engranaje necesario para las economías transformadoras. Por eso debemos aumentar nuestra articulación tanto interna (a través de la creación de productos consorciados y la innovación en la intermediación financiera, préstamos participativos, préstamos semilla, crowdfunding, microcréditos, etc.) como externa, es decir, entre el ámbito de las finanzas solidarias y las economías transformadoras, para avanzar en un proceso de construcción colectiva de un sistema de financiación integral y democrático. Entendemos que nuestro papel debe ir más allá de la financiación y tener una dimensión política para ser ese engranaje que da apoyo, acompaña, difunde y por supuesto también financia proyectos con una visión global.

aceptem repte

 

 

 

 

 

En ese sentido, la convocatoria para iniciativas de “Aceptamos el Reto” presentada ayer en este Foro es una oportunidad para reforzar la alianza entre iniciativas económicas transformadoras y las finanzas éticas y solidarias. En segundo lugar, desde la confluencia de las finanzas éticas y solidarias pensamos que debemos trabajar para transformar el poder con estrategias propias en alianza con las otras economías transformadoras y movimientos, para hacer frente conjuntamente a la violación sistemàtica de los DDHH y ambientales de las grandes corporaciones y a la creciente apropiación por parte de los bancos hegemónicos de conceptos como el de la sostenibilidad ambiental y social, práctica conocida como greenwashing y socialwashing. Por eso, nos hemos propuesto acciones como la del accionariado crítico así como incidir políticamente para promover una legislación nacional e internacional que favoreza la extensión de las finanzas éticas y solidarias”

Próximos pasos

Y como hay mucho aún donde confluir y en lo que seguir construyendo, hay ya prevista una segunda edición para octubre de 2020, encuentro que pretende coincidir con la celebración de la FESC (Feria de Economía Solidaria de Catalunya) que en los últimos años ha congregado en Barcelona a unas 15.000 personas atraídas por las propuestas de consumo responsable de la economía solidaria. Para dar soporte a estos nuevos trabajos seguirá activa la herramienta virtual, donde se podrá seguir el proceso y ser parte activa de este

Els comentaris estan tancats.