Suport a projectes d’aprenentatge i servei en l’àmbit de les finances ètiques

Actualment, hi ha un ampli acord que l’educació va més enllà de l’escola i que l’adquisició de determinats coneixements i competències requereix de l’entorn social en el seu conjunt. Per això és necessari promoure entre les institucions, les entitats i els agents socials un estil educatiu cívic, i estimular que determinades organitzacions exerceixin una funció educadora malgrat que aquest potser no sigui el seu objectiu prioritari. L’aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l’adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors democràtics i d’ajuda als altres.

Les finances ètiques són aquelles que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. Incorporar l’ètica en el conjunt del procés del finançament significa que els estalviadors exerceixen el seu dret a saber on s’inverteixen els seus estalvis i per tant les entitats financeres deixen de finançar activitats èticament reprovables i inverteixen només en projectes amb contingut social i mediambiental i a la vegada faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n’han estat exclosos.

El Centre Promotor d’APS, projecte liderat per la Fundació Jaume Bofill, vol impulsar el desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei en l’àmbit de les finances ètiques en col·laboració amb Oikocredit. Considerem oportú apropar les aquest àmbit els joves ja que les entitats de finances ètiques treballen per obtenir beneficis socials finançant activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu.

Destinataris

El suport s’adreça a tots els centres i institucions educatives, tant de l’àmbit formal com del no formal, i a entitats socials no lucratives de Catalunya que es proposin desenvolupar projectes d’aprenentatge servei en l’àmbit de les finances ètiques durant el període 2016-2017.

Dotació i/o suport

Oikocredit aporta una dotació econòmica de 1.500 euros pel suport a projectes i inclou recursos per assessorament per a tots els projectes ajudats. L’import destinat a cada projecte es decidirà en funció de les característiques, necessitats i abast de cada proposta seleccionada. El suport econòmic es destinarà a recursos, materials i dedicació de personal no contractat.

Terminis

El termini per lliurar els projectes finalitza el 19 d’octubre de 2016 i la decisió sobre les propostes seleccionades es comunicarà als sol·licitants no més tard del 18 de novembre de 2016.

http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/ajuts_finances_etiques%202016_2017.pdf