Acció Solidària contra l’atur

Acció Solidària contra l’Atur (ASCA) neix amb la finalitat de fer front a la problemàtica de la desocupació. La missió d’ASCA no és acabar amb l’atur, perquè ni creuen estar preparats per fer-ho ni existeix cap organització que ho pugui fer per si sola. El què pretenen és ajudar a la gent que es troba a l’atur i que vol sortir de la seva situació mitjançant projectes d’autoocupació.

accio-solidaria-contra-atur Es dóna suport a projectes d’autoocupaicó i s’ajuda econòmicament a adquirir eines de treball mitjançant:

Programa d’ajuts puntuals a necessitats vitals:

Són ajuts econòmics amb la finalitat d’ajudar als aturats a sortir de situacions que podríem qualificar de límit, és a dir, ajuts de subsistència bàsica, com aliments, problemes d’habitatge (desnonaments, lloguers…), rebuts de subministraments (aigua, llum…) i altres ajuts mixtos.

Les sol·licituds es presenten en un imprès estàndard, acompanyat de tota la documentació necessària. Una comissió tècnica resol amb un criteri rigorós, segons una sèrie de criteris preestablerts, cada sol·licitud.

Els ajuts són generalment a fons perdut i a vegades es negocia de fer un retorn total o parcial en funció de la situació de la persona que ha sol·licitat l’ajut.

Ajuts a processos d’inserció laboral:

El programa d’ajuts a processos d’inserció laboral tracta de facilitar al treballador aturat elements perquè pugui fer una inserció laboral immediata. Es tramita a través d’un treballador social dels Serveis Socials de base o d’altres serveis especialitzats, que complimenta la sol·licitud i adjunta la documentació acreditativa.

En el cas de que la situació ho permeti, el sol·licitant ha de retornar l’ajut, o una part, sempre sense interessos. La quantitat de l’ajut depèn de l’activitat.

En aquest apartat, els ajuts econòmics solen estar destinats a necessitats com:

 • Formació.
 • Lloguer de locals.
 • Compra de màquines.
 • Pagament de permisos i quotes de seguretat social.
 • Compra o reparació de vehicles.
 • Compra de mercaderia.

Fons Socials:

L’objectiu dels fons socials és ajudar els immigrants, dones la majoria, que tenen un treball remunerat però que no disposen de recursos suficients per estabilitzar-se i promocionar-se professionalment.

L’ajut consisteix en un préstec sense interès d’un màxim de 1.500 € que el seu beneficiari es compromet a retornar d’acord amb les seves possibilitats i en el termini pactat prèviament que sol ser de 4 mesos.

Els Fons Socials es basen en la premissa de la solidaritat i la responsabilitat de les persones que subscriuen el préstec (el beneficiari i un garant moral). Cal que el retornin perquè un altre immigrant se’n pugui beneficiar.

 

Microcrèdits per autoocupació i per a entitats:

Són préstecs sense interessos per la creació o consolidació d’iniciatives empresarials com:

 • Empreses d’inserció sociolaboral, centres especials de treball i tallers ocupacionals.
 • Cooperatives de treball associat industrials o de serveis, fundacions o associacions.
 • Microempreses d’autoocupació.

Els projectes són normalment presentats i avaluats pels serveis de promoció econòmica d’ajuntaments, consells comarcals, etc. que presenten en un imprès estàndard la sol·licitud d’ajut.

Una comissió tècnica formada per professionals voluntaris i una treballadora social examina i resol, amb un criteri rigorós, cada sol·licitud.

Per accedir a un crèdit, el projecte ha de:

 • Ser viable econòmicament a mitjà i llarg termini.
 • Presentar un grau suficient de maduresa social amb l’objecte de garantir la qualitat dels llocs de treball creats, amb contractes i condicions de treball adequats.
 • Promoure el màxim nombre possible de llocs de treball.
 • Contribuir a mantenir la cohesió social.
 • En el cas de microempreses el promotor no ha de disposar de recursos econòmics suficients ni de la possibilitat d’accedir a un crèdit bancari per manca d’aval o propietats.

Normalment, els crèdits del programa de suport a l’ocupació són sense cap tipus de gravamen ni contraprestació. Les condicions de retorn s’estableixen d’acord amb l’estudi de viabilitat de l’empresa.

 

Més informació a www.acciosolidaria.cat