Com funciona un banc ètic?

La banca ètica i la banca tradicional no tan sols es diferencien en el què fan, sinó també en com ho fan.

Hi ha productes, operacions, mercats, actituds, en els quals, per pròpia voluntat i decisió, la banca ètica mai entrarà.

La manera de fer també és diferent. El com també varia.

Un banc ètic, a diferència de la banca tradicional, no centra els seus esforços en maximitzar el benefici econòmic i per tant tindrà menys guanys que la banca tradicional. Els motius són:

  • El benefici econòmic només es justifica per assegurar la viabilitat del projecte, i no per remunerar als accionistes.
  • Eludeix determinats sectors i inversions que poden ser altament rendibles des del punt de vista monetari però no des del punt de vista ètic.
  • Es centra en activitats especialment complicades, sovint en condicions complexes i precàries.
  • L’existència de menors nivells de garantia i avals fa que sigui més vulnerable a possibles contingències i impagaments. Això obliga a la banca ètica a adoptar polítiques complementàries de seguiment dels projectes finançats que propicien que finalment el nivell d’impagament sigui molt baix.
  • Les operacions són més costoses. Sovint per fer viables un projecte cal a més del finançament oferir simultàniament suport d’altre tipus: organitzatiu, administratiu…
  • Els preus -comissions- que les banques ètiques cobren als seus clients s’ajusten al seu cost real. Normalment, són menors que els que apliquen les entitats financeres tradicionals.