El microcrèdit

Els microcrèdits són crèdits de petit import; de vegades fins i tot de molt petit import. Són un instrument de finançament ètic molt important perquè permeten:

  • Combatre l’exclusió social i financera,
  • Crear llocs de treball.

L’objectiu del microcrèdit és ajudar a persones en situació de pobresa i marginació perquè puguin desenvolupar projectes ètics d’autoocupació que els permetin, amb el temps, obtenir una font regular d’ingressos.

Característiques del microcrèdit

Els avals i les garanties exigides per les entitats financeres tradicionals acostumen a ser la prinicpal barrera d’accés al crèdit per moltes persones. Els microcrèdits es poden concedir sense cap aval o simplement amb avals de caràcter tècnic o personal i no patrimonial.

Els microcrèdits es dediquen a la inversió, projectes d’autoocupació i no al consum.

Qui en pot demanar?

Qualsevol persona amb un projecte d’autoocupació ètic i econòmicament viable que no tingui avals ni garanties patrimonials

Taxa de devolució dels microcrèdits

La taxa d’impagats sol ser molt baixa, per diferents motius:

  • Abans d’atorgar el crèdit i conjuntament amb l’avaluació ètica, es duen a terme estudis de viabilitat econòmica de l’activitat a finançar.
  • Una vegada atorgat el crèdit hi ha un assessorament tècnic constant i un seguiment del projecte.

A més l’acceptació del compromís quan es rep un microcrèdit acostuma a fer incrementar la confiança i l’autoestima de la persona.