Actualitat

CATEGORIES

General, Notícies
15 març 2022

El segell EthSI d’assegurances ètiques per primera vegada a una licitació pública

Una licitació pública de serveis d’assegurances atorga punts a qui compti amb el segell EthSI.
El segell EthSI és distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques del sector assegurador

El 23 de febrer de l’any 2022 s’ha publicat la formalització de la primera licitació de contractació pública de serveis d’assegurances que ha incorporat com a criteri d’adjudicació estar en possessió del segell EthSI d’assegurances ètiques i solidàries dins el plec de clàusules administratives.

Els serveis asseguradors estan inclosos dins la LCPS i, malgrat el tipus de contracte que s’acabarà formalitzant estarà regit pel dret privat i no per l’administratiu, a la licitació d’aquests serveis s’aplica la normativa establerta a la LCSP. Aquesta situació ha permès que, per primera vegada, un municipi hagi realitzat una licitació pública on els criteris d’adjudicació eren un 80% l’oferta econòmica i un 20% estar en possessió del segell EthSI.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Mataró ha estat pioner en realitzar la primera licitació pública d’assegurances ètiques i solidàries.

Des del segell EthSI d’assegurances ètiques i solidàries valorem molt positivament l’aposta del municipi per les assegurances ètiques i animem les administracions públiques a seguir treballant per anar incorporant el consum responsable de serveis financers i asseguradors dins les seves licitacions.

Enllaç licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=85458248