El sistema financer

El sistema financer és el conjunt d’institucions, mitjans i mercats que canalitzen l’estalvi de les persones i entitats cap a les persones o entitats que necessiten finançament

El sistema financer comprèn:

  • Els instruments financers (diners, accions,…)
  • Les institucions financeres (bancs, caixes d’estalvis…)
  • Els mercats financers (borsa,…)

L’actor més conegut del sistema financer del nostre país són els bancs i les caixes d’estalvis, però no són els únics, hi ha les borses, les societats de garantia, les societats de capital risc…

La funció del sistema financer és facilitar les relacions entre les persones que tenen excedent de diners i les que tenen necessitat de diners. És a dir, com a element primari, una entitat financera ha de fer la funció d’intermediació financera entre els estalviadors i els finançats.

funcionament del sistema financer

 

El sistema financer tradicional desenvolupa aquesta funció d’intermediació financera on l’objectiu principal és maximitzar beneficis. Tot i així, la banca tradicional ja no desenvolupa únicament aquesta funció d’intermediació financera sinó que també acudeix als mercats financers realitzant grans inversions, sovint de caràcter especulatiu, sense importar, més enllà de criteris de rendibilitat, ni quin producte financer es contracta ni quina activitat, sector o empresa s’està finançant.

El sistema financer ètic desenvolupa també aquesta funció d’intermediació financera però amb l’objectiu de que els diners recollits siguin tan sols una eina en favor dels projectes amb un valor afegit per a la societat des del punt de vista social, medioambiental, cultural, educatiu, democràtic, etc. Es vol recuperar l’ús social i original dels diners per ser simplement una eina que pugui generar recursos productius i no fer que els diners siguin un fi en sí mateix.