Els principis ètics

L’ètica no només te a veure amb els fons que una  entitat financera socialment responsable administra. Això és determinant, però des de la perspectiva de les finances ètiques s’estableix l’ètica a partir d’uns quants paràmetres assequibles i que es resumeixen en l’impacte social positiu de la seva activitat.

Hi ha 5 principis que podem situar en la base de les finances ètiques:

Principi d’Ètica Aplicada:

L’ètica com un procés de reflexió continua en l’aplicació dels criteris d’inversió i concessió de crèdits.

Principi de Participació:

La presa de decisions s’efectua de manera democràtica. No es tracta tan sols que els socis votin sinó que han de poder participar en la definició de les polítiques bàsiques de l’entitat.

Principi de Coherència:

Fer servir els diners de forma coherent amb els nostres valors.

Principi de Transparència:

Cal oferir informació regular i pública de totes les activitats i les seves conseqüències.

Principi d’Implicació:

Les entitats de finançament ètic han d’anar més enllà dels criteris negatius i han de definir la seva política d’inversió seguint criteris positius per tal de transformar la societat.

Els principis ètics recorren i marquen profundament l’entitat, no tan sols la seva activitat sinó també la seva actitud i compromís.

Els criteris ètics han de ser presents en totes i cadascuna de les activitats de l’entitat financera ètica.

Una entitat financera ètica ha de ser ètica a tots nivells.