«Beneficis fiscals, beneficis per a qui?» Nou informe de la Plataforma per una fiscalitat justa

 La Plataforma per una fiscalitat justa denuncia en un nou informe «Beneficis fiscals, beneficis per a qui?» la poca transparència i el caràcter regressiu de l’actual sistema de beneficis fiscals.

Dels 42.148 milions d’€ de beneficis fiscals (estatals i autonòmics) s’han analitzat 7.991 milions d’€ i es conclou que cada any es perden entre la hisenda autonòmica i l’estatal 5.501 M d’€ en beneficis fiscals discutibles tant per la seva utilitat pública com pel seu caràcter regressiu.

La Plataforma reclama més control polític dels beneficis fiscals en la fase de definició i en la de liquidació així com la revisió i eliminació d’alguns d’aquests.

La reducció fiscal en l’IRPF dels plans de pensions suposa una pèrdua de 783 M d’€. Mentre que de les rentes entre 12.000€ i 21.000 € se’n beneficia un 11%, de les rentes a partir de 150.000€ se’n beneficien un 56%.

Mentre tots els beneficis fiscals en l’impost de societats van a la baixa, tan sols augmenta, i en un 173%, els beneficis a les societats d’inversió. El 63% dels beneficis fiscals de l’impost de societats no pot ser vinculat a cap mena de política pública concreta.

La Plataforma per una fiscalitat justa ambiental i solidària publica l’informe “Beneficis fiscals, beneficis per a qui?” on denuncia l’actual sistema de beneficis fiscals per regressiu i poc transparent. La voluntat de l’informe és posar llum davant la opacitat en quant als motius d’implantació d’aquests beneficis i sobretot al manca absoluta de rendiment de comptes dels resultats dels mateixos.

El 2017 la previsió de beneficis fiscals va ser de 31.867,6 milions d’€ a nivell estatal i de 10.280,9 milions d’€ a nivell català. Significant en aquest últim cas del 5% del PIB. L’informe analitza quatre grans impostos (Successions i Donacions, Patrimoni, Renda de les persones físiques i Societats) arribant a la conclusió que:

  • En gran part dels casos, no s’ha trobat la justificació ni el suport constitucional de la finalitat pública d’interès social que es vol perseguir amb la implantació dels beneficis fiscals.
  • No existeixen indicadors de seguiment ni d’avaluació de la idoneïtat dels instruments utilitzats per a aquests beneficis fiscals ni de valoració de la proporcionalitat entre la conducta exigida i la quantia del benefici.
  • En l’impost de successions i donacions s’han trobat 336 M d’€ i en patrimoni 1288 M d’€ relatius als bens afectes a activitat econòmica, a participacions en entitats i a accions exemptes que presenten criteris dubtosos de justificació i que permeten fins i tot l’enginyeria empresarial per a eludir el pagament d’impostos.
  • En el cas de l’impost sobre successions hem constatat com els beneficis fiscals en el seu conjunt ultrapassant fins i tot el nivell de recaptació esperat de l’impost (sobre un pressupost de 436 milions d’€ els beneficis són un 325% més elevats).
  • En l’imposta la Renda de les persones físiques hi ha 3.154 milions d’€ en beneficis fiscals que presenten un caràcter regressiu, quant més gran és el nivell de renda, més benefici fiscal en treu el contribuent. Entre ells cal destacar la reducció de la base imposable per aportacions a sistemes de previsió i plans de pensions o les deduccions per família nombrosa o persones a càrrec.
  • La majoria de les persones pitjor remunerades no es beneficien de les deduccions i avantatges fiscals, en no estar obligades a presentar la declaració de la renda anual, la majoria de les quals són dones. Aquests beneficis acaben repercutint sobre les rendes mitjanes i les altes, deixant de banda el gruix de població que presenta més necessitats de ser perceptor de les polítiques socials.
  • Constatem la ineficiència de voler fer polítiques públiques per la via de l’establiment de beneficis fiscals en tot allò relatiu a habitatge, rendes mínimes o polítiques familiars. La falta de transparència i definició d’objectius de les polítiques així com absència del seu seguiment i avaluació fa impossible observar l’efectivitat de les mateixes.
  • En l’impost de Societats denunciem que el 63% dels beneficis fiscals no pot ser vinculat a cap mena de política pública concreta per a justificar-ne el seu benefici i això fa que les raons del seu establiment siguin difícilment justificables amb criteris d’interès públic
  • Mentre tots els beneficis fiscals, segons la memòria de 2017, van a la baixa, tan sols augmenta i en un 173% els beneficis fiscals per l’aplicació de tipus reduïts per a les societats d’inversió passant de 85,54 milions d’euros a 233,97 milions d’euros.

Més información

5aaadf282f51c