FIARE-BpE

 

A Euskadi existeix la Fundación Inversión Ahorro Responsable, FIARE, que es va crear l’any 2003 a partir de la reflexió de 52 organitzacions del tercer sector i l’economia social.

El seu objectiu es crear una cooperativa de crèdit d’àmbit estatal que funcioni sota criteris de banca ètica nascuda des de la ciutadania i del tercer sector i que utilitzi l’activitat bancària per a transformar la societat, invertint només en projectes socials, mediambientals, culturals, humanitaris i de cooperació internacional.

Per assolir els seus objectius FIARE s’ha constituït com agent al territori espanyol de la Banca Popolare Etica d’Itàlia. Des del desembre de 2007, FIARE té una oficina a Barcelona on en coordinació amb la Banca Popolare Etica ofereix serveis financers.

Qualsevol persona, entitat o administració pot adquirir capital social de la cooperativa de crèdit que està previst que es constitueixi l’any 2011 i participar així en els processos de decisió del banc.

FIARE ofereix a l’estalviador responsable l’opció de subscriure diferents productes d’estalvi per finançar els sectors en els quals inverteix en forma de dipòsits “a la vista” o a “termini”.

Qui pot realitzar un dipòsit?

Fiare acceptarà dipòsits de qualsevol persona o entitat legalment constituïda, amb les següents condicions:

El dipositant haurà de signar una declaració en la que manifesta la seva identificació amb els principis inspiradors del projecte Fiare.

El dipositant podrà indicar les seves preferències sobre la destinació dels seus estalvis. No s’acceptaran diners en metàl·lic.

Com realitzar un dipòsit?

Per a realitzar un dipòsit tan sols heu de passar per alguna de les oficines de Fiare (veure xarxa territorial a la web) amb la següent documentació:

En el cas de persones físiques:

  • D.N.I.

En el cas de persones jurídiques:

  • N.I.F.
  • Escriptura de constitució i poders de l?entitat.
  • D.N.I. dels apoderats.

 

Una vegada signada la documentació de sol·licitud d’obertura de la llibreta, heu de realitzar l’ingrés dels vostres estalvis mitjançant una transferència bancària. Confirmat l’ingrés de la transferència rebreu una carta d’acceptació del dipòsit acompanyat de l’extracte bancari dels moviments realitzats.

Més informació a www.projectefiare.cat