Actualitat

CATEGORIES

Notícies
8 abril 2019

Presentació del nou informe: 65 propostes de fiscalitat municipal

L’objectiu de les mesures és buscar com racionalitzar la recaptació d’impostos d’acord amb els criteris de justícia, cura del medi ambient i solidaritat. En aquesta línia, per exemple, l’informe presenta un seguit de reflexions entorn l’Impost sobre béns immobles (IBI) i un conjunt de mesures que persegueixen aquests objectius. Sent aquest l’impost municipal més important des del punt de vista de la seva recaptació, l’informe aposta per revisar els valors cadastrals dels municipis cada 8 anys, per tal que no hi hagi un desajust entre ells. Avui, l’actualització del valor cadastral no es fa alhora a tots els municipis i permet que hi hagi persones que paguin menys IBI pel fet de ser propietàries d’un immoble ubicat en un municipi que no ha revisat els valors cadastrals durant molt de temps. Seguint aquest cas, l’informe aposta per augmentar la progressivitat de l’impost i introduir mecanismes i ajuts, a través de bonificacions, en aquells casos de famílies en risc d’exclusió social, o en casos de desocupació, o que cobrin prestacions inferiors al salari mínim interprofessional. Per altra banda, l’informe busca desincentivar els pisos buits, exigint un recàrrec del 50% sobre els pisos que portin més d’un any en desús. I finalment, aposta per introduir bonificacions de l’IBI als immobles destinats a lloguer social o que afavoreixin l’eficiència energètica d’aquests.

Seguint en aquesta línia, l’informe apunta en adaptar la recaptació de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) dins del marc que permet la Llei d’Hisendes Locals, multiplicant per 2 la quota per a vehicles molt contaminants progressivament, o aplicant una bonificació del 75% per tal de motivar el canvi a vehicles elèctrics o híbrids.

També s’insta a destinar més recursos personals i financers a inspeccions que controlin les activitats econòmiques dins el municipi, per tal de lluitar contra el frau en l’impost sobre l’activitat econòmica (IAE) -l’Ajuntament de Sabadell ha estat pioner en aquesta persecució, detectant grans empreses que declaraven una superfície inferior a la real-. De la mateixa manera, l’informe opta per bonificar l’emprenedoria responsable o a empreses que creïn llocs de treball amb contracte indefinit o que tinguin en compte l’equitat de gènere, etc. L’informe proposa mesures similars en altres impostos, com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) o l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).

En tots els casos, s’advoca per un control democràtic dels pressupostos, mesures de transparència i també garantir la no col·laboració amb l’elusió fiscal i el frau fiscal, seguint la campanya de la Plataforma per una fiscalitat justa, social i solidària, Zones Lliures de Paradisos Fiscals, que ja compta amb 30 municipis adherits a Catalunya i 80 arreu de l’estat.

L’informe s’ha presentat en roda de premsa als mitjans avui, dilluns 8 d’abril de 2019. Podeu descarregar l’informe sencer aquí: Informe_65 Propostes de fiscalitat municipal-2019

 

fiscalitat2municipal

D3n_lkYX4AAadft